KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

  Veri sorumlusu sıfatıyla Enerjisa Enerji A.Ş. (“Enerjisa”) olarak, şirketimiz ile iletişime geçmek adına doldurmuş olduğunuz iletişim formu nedeniyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek isteriz.

 2. Kişisel Veri Nedir?

  Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 3. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?
  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
  AÇIKLAMA
  Kimlik
  Ad-soyad,
  İletişim Bilgisi
  Telefon numarası (dâhili- cep telefonu), e-posta adresi,
 4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz, internet sitemizin iletişim formu aracılığıyla aşağıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve belirtilen bu hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

  Kişisel verileriniz; istek, görüş ve taleplerinizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde ENERJİSA tarafından sizlere hizmet verilmesi gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. ENERJİSA tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken süre ile sınırlı olarak muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 5. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenecek olup, açık rızanız bulunmadan amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır.

 6. Veri Sahibi Olarak KVKK 11’ inci Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  KVKK’nın 11’ inci maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  ​a)    ​İşlenip işlenmediğini öğrenmek,

  ​b)   ​İşlenmişse bilgi talep etmek,

  ​c)    ​İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

  ​d)   ​Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, ​

  e)    ​Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

  ​f)    ​KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

  ​g)   ​Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,

  ​h)   ​Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

  ​i)     ​Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız."

 7. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

  KVKK’nin 11 inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki posta adreslerimize yazılı olarak veya kayıtlı e-posta adreslerimize (“KEP”) güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile ya da aşağıdaki mail adreslerine ENERJİSA’ya daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusu
  Adres (Yazılı Başvuru)
  E-posta Adresi
  Kep Adresi
  Enerjisa Enerji A.Ş.
  Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No: 1/1 Ataşehir İstanbul
  kvk.enerjisaenerji@enerjisa.com.tr
  enerjisaeps@hs01.kep.tr
  Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen;

  a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

  d) Talep konusunun bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, https://www.enerjisa.com.tr/Upload/Docs/KVKK_Basvuru_Formu_MC_rvz.pdf   adresinde  bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, ENERJİSA tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir. Tebliğ’in 7’ nci maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

 8. Değişiklikler

  ENERJİSA, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Saygılarımızla,

  Enerjisa Enerji A.Ş.